:
:

الف) اگر نطفه بارور شده زن و شوهري را در رحم زن ديگري قرار دهند، آيا اين عمل جايز است؟

ب) اين فرزند از كدام يك (زن و شوهر يا صاحب رحم) ارث مي برد؟

ج) اين فرزند به كدام (زن و شوهر يا زن صاحب رحم) محرم است؟ 

: اجاره رحم زن دیگر
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)

الف) جایز نیست.

ب) از صاحب نطفه و تخمک ارث می‌برد.

ج) به زن و شوهر محرم است.

تحریرالوسیله، ج2، ص621، بااستفاده از م1و2و3 

توضیح المسائل، ص486، بااستفاده از م2876 و 2877


الف) حرام است.


ب وج) ملحق به صاحب نطفه است و نسبت به صاحب رحم احتياط مناسب، ترک نشود.


الف) عمل مذكور جايز نيست، و اجرت هم باطل است.

ب) فرزند به صاحب آب (نطفه) ملحق است و از او ارث می‌برد و بالعكس. در صورتی كه تمام شرائط ارث بين آن دو برقرار باشد و همچنين از مادری كه متولد شده ارث می‌برد و بالعكس.

صراط النجاة،ج9، ص282، س956 و ص280، س947 و ج2، س953 

الف، ب، ج) این عمل فی نفسه اشکالی ندارد لکن از لمس و نظر حرام باید اجتناب شود و بچه ملحق به زن و مرد صاحب نطفه و تخمک است و از آن‌ها ارث می‌برد و نسبت به صاحب رحم از حیث محرمیت احتیاط رعایت شود البته اگر به مقدار مقرر شرعی با رعایت شرایط مربوطه به او شیر داده شود، محرمیت حاصل می‌شود.


الف) جایز نیست.

ب) از صاحب نطفه ارث می‌برد.

منهاج الصالحین، ج2، ص484، بااستفاده از م43 
استفتائات، ص386، بااستفاده از س1245و1246

الف) قراردادن جنین در رحم زن دیگر اگر آن زن با مرد صاحب اسپرم محرم باشد (مثل خواهر و...) بنابر احتیاط، جایز نیست و اگر محرم نباشد، جایز است، البته اگر این کار مستلزم نگاه به جایی که دیدن آن حرام است و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است، باشد به جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت.

ب) از صاحب نطفه و تخمک ارث می‌برد.

ج) به صاحب رحم محرم است. به صاحب تخمک باید رعایت احتیاط شود.

استفتائات، ج1، ص366، س451 

توضیح المسائل، ص487، م67 و 68

قرار دادن نطفه ترکیب شده زوجین در رحم زن دیگر فی نفسه اشکال ندارد و فرزند متعلق به صاحبان نطفه است و جمیع احکام فرزند را دارد و نسبت به محرمیت صاحب رحم با فرزند در فرض تحقق رضاع شرعی احتیاط شود.


اگر مستلزم هيچ خلاف شرعي مانند لمس و نظر حرام و غيره نباشد في حدّ نفسه اشكال ندارد. لكن پدر و مادر بچه همان صاحبان نطفه هستند بچه با آن زن ديگر و شوهرش نسبتي ندارد.


الف) به هيچ وجه جايز نيست.

ب) ارث بردن از صاحب رحم مشکل است. احوط اين است که مصالحه کنند (با وارث صاحب رحم)

ج) ولد به صاحب نطفه ملحق می‌شود و اگر جنين از بدو رشد در رحم زن ديگر قرار گيرد زن مادر محسوب می‌شود.

جامع المسائل، ج1، ص564، 565، س2107، 2110 و ص567، س2118، قسمت ج

استفتاء شفاهي از دفتر 

الف) اين امر ذاتاً جايز است ولي چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جايز نيست.

ب و ج) اين فرزند متعلق به صاحبان نطفه و با آن‌ها محرم است و از آن‌ها ارث مي‌برد و در مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعي است بلكه از آن در بعضي جهات اولويت دارد چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وي روييده است بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند اما ارث نمي‌برد.

استفتائات، ج3، ص523 س1443 
استفتائات جديد، ج1، ص463 و464، س1529 و1530

الف) در صورتي كه اين عمل توسط شوهر و در رحم زن دومش انجام شود اشكال ندارد.

ب و ج) در صورتي كه ثابت شود كه طفل از نطفه زن و مرد اولي (زوج و زوجه) به وجود آمده ملحق به آن دو مي‌باشد و تمام احكام محرميت و ارث بر آن مترتب است. اين طفل با مادر ثاني (جانشين) محرم نيست و از او ارث نمی‌برد.

هزار و يك مسأله فقهي، ج2 ص282، س910 و ص285 و 286، س924 

الف) اگر در زماني كه نطفه را در رحم زن قرار می‌دهند اين زن كه مي‌خواهند نطفه را در رحم او قرار دهند همسر دائمی يا موقت صاحب نطفه باشد جايز است مگر اين كه متوقف بر انجام كار حرامی باشد كه ارتكاب آن كار، حرام است مثل نظر و لمس عورت از غير همسر.

ب) از مردی كه صاحب نطفه است و از زني كه صاحب رحم است ارث می‌برد.

ج) به مردی كه صاحب نطفه است و زنی كه صاحب رحم است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات 

نظرات

captcha