ورود  
 
   
Skip Navigation Links.
Collapse
Collapse قضا و شهادتقضا و شهادت
Collapse تقليدتقليد
Collapse وجوب تقليد بر مکلفوجوب تقليد بر مکلف
ملاک و معيار در تحقق تقليد
Collapse شرایط مجتهد(مرد، بالغ، عاقل، حلال زاده، شیعه 12 امامی، زنده، عادل، اعلم از مراجع دیگر باشد، حریص به دنیا نباشد)شرایط مجتهد(مرد، بالغ، عاقل، حلال زاده، شیعه 12 امامی، زنده، عادل، اعلم از مراجع دیگر باشد، حریص به دنیا نباشد)
مرد
بالغ
عاقل
حلال زاده
شیعه 12 امامی
Collapse زندهزنده
بقاء بر تقليد از ميّت
وظيفه مميز در بقاء‌ بر تقليد
عادل
اعلم از مراجع دیگر باشد
حریص به دنیا نباشد
Collapse راه شناخت مجتهد و أعلم راه شناخت مجتهد و أعلم
يقين خود انسان
شهادت دو نفر خبرة عادل (به شرط عدم مخالفت دو عالم عادل ديگر)
شيوع و شهرتي که علم آور باشد
وظيفه والدين در انتخاب مرجع فرزندان
Collapse راه به دست آوردن فتوي راه به دست آوردن فتوي
1.شنيدن از خود مجتهد
2. شنيدن از دونفر عادل که فتواي مجتهد را نقل کنند
3. شنيدن از يک نفر مورد اطمينان و راستگو
Collapse 4. ديدن در رساله که اطمينان به درستي آن داريم 4. ديدن در رساله که اطمينان به درستي آن داريم
اولويت استفاده از کتب فقهي
اعتبار پاسخ های سایت مراجع
وظيفه مقلّدين رهبري در استفاده از کتب فقهي
Collapse تبعيض،عدول و رجوع تبعيض،عدول و رجوع
تبعيض در تقليد
سن يائسگي وحکم عدول در اين مسأله
عدول از مجتهد مساوي به مساوي
معیار رجوع در احتیاط واجب
Collapse اصطلاحات فقهیاصطلاحات فقهی
فتوا
احتیاط مطلق
احتیاط واجب
احتیاط مستحب
احکام عمومی تقلید
Collapse تکليفتکليف
Collapse اقسام احکام تکليفياقسام احکام تکليفي
واجب
مستحب
حرام
مکروه
مباح
Collapse شرايط تکليفشرايط تکليف
Collapse بلوغ بلوغ
خروج منی
Collapse تمام شدن 9سال قمری برای دختران و 15سال قمری برای پسرانتمام شدن 9سال قمری برای دختران و 15سال قمری برای پسران
معيار محاسبة سن تکليف
نشانه های بلوغ در دختران و پسران
روئیدن موهای درشت زیر شکم
Collapse عقل (دیوانه نباشد) عقل (دیوانه نباشد)
وظیفه مکلف عقب مانده ذهنی و زمان تکلیف ناشنوا
قدرت (توانایی بر انجام عمل عبادی)
Collapse تکليف کسي که بدون تقليد عمل کرده ( به موضوع نماز و روزه رجوع شود)تکليف کسي که بدون تقليد عمل کرده ( به موضوع نماز و روزه رجوع شود)
جاهل به موضوع
Collapse جاهل به حکمجاهل به حکم
جاهل مقصر
جاهل قاصر
Collapse ناسيناسي
موضوع
حکم
احکام عمومي تکليف
Collapse مطهِّرات و نجاساتمطهِّرات و نجاسات
Collapse اقسام مطهراتاقسام مطهرات
Collapse آبآب
Collapse اقسام آبهااقسام آبها
Collapse آب مطلق آب مطلق
Collapse کرکر
علم به کر بودن آب
جاری
باران
چاه
قلیل
قلیل
آب مضاف
احکام آبها
Collapse کیفیت تطهیر با آبکیفیت تطهیر با آب
تطهير لباس متنجّس به بول
نحوة تطهير شيء متنجّس به غير بول
شستشو با ماشين لباسشويي اتوماتيک
ازاله چربي با آب در ملاقات با نجاست
Collapse زمينزمين
معيار در ازالة‌ نجاست با قدم و راه رفتن
Collapse آفتابآفتاب
تابش آفتاب به برگ يا ساقة‌ درخت
استحاله
کم شدن دو سوم آب انگور
Collapse انتقالانتقال
انتقال نجاست با چند واسطه
اسلام
تبعيت
برطرف شدن عين نجاست
غايب شدن مسلمان
استبراء حيوان نجاستخوار
Collapse اقسام نجاساتاقسام نجاسات
بول (خون جهنده دار غیرحلال گوشت)
غائط (خون جهنده دار غیرحلال گوشت)
مني
مردار
Collapse خونخون
دندان مصنوعي يا پرکرده در دهان نجس و حکم ملاقي آن
خون در تخم مرغ
عدم توجه وعلم به وجود زخم دست در حين کار با آب
خون بکارت در لباس نمازگزار
سگ
خوک
Collapse شراب (مست کننده و در اصل روان باشد)شراب (مست کننده و در اصل روان باشد)
الکل سفيد
حکم جوشیدن چنددانه انگور در میوه های دیگر
الکل صنعتي،عطريات و مواد مخلوط به الکل
الگل طبیعی در نوشابه های مجاز
پختن يا سرخ کردن کشمش
فقاع (شراب مخصوصي که از جو گرفته مي شود)
کافر
عرق شتر نجاستخوار
Collapse احکام ظرفهااحکام ظرفها
نحوه ی تطهير ظرف نجس
Collapse احکام تخلياحکام تخلي
استبراء
Collapse راه ثابت شدن نجاست(احکام وسواسي)راه ثابت شدن نجاست(احکام وسواسي)
يقين خود انسان
شهادت دو نفر عادل
Collapse گفته کسي که آن شيء در اختيار اوست (ذواليد)گفته کسي که آن شيء در اختيار اوست (ذواليد)
اعتبار قول بچه در تطهير
Collapse احکام عمومي مطهرات و نجاساتاحکام عمومي مطهرات و نجاسات
تبديل بخار آب متنجّس به آب
حکم روغن مار و نماز با آن
Collapse وضووضو
Collapse انواع وضوانواع وضو
ترتيبي
ارتماسي
Collapse واجبات وضوواجبات وضو
Collapse شستن صورت و دستها شستن صورت و دستها
علم به عدم شستن قسمتي از يک عضو بعد از اتمام آن
Collapse مسح سر و پا مسح سر و پا
مقدار مسح پا
خشک شدن دست برای مسح
چگونگي مسح پا
Collapse شرايط وضو شرايط وضو
Collapse شرایط آب وضوشرایط آب وضو
پاک بودن
مطلق بودن
Collapse مباح بودنمباح بودن
غسل و وضوي انجام شده باآب لوله کشي بدون مجوز
Collapse شرایط ظرف وضوشرایط ظرف وضو
غصبی نباشد
از طلا و نقره نباشد
Collapse شرایط اعضای وضوشرایط اعضای وضو
Collapse پاک بودن اعضاءپاک بودن اعضاء
نجس شدن اعضاء و طهارت آن حين وضو
Collapse نبودن مانع در اعضاء نبودن مانع در اعضاء
وضو و غسل با ناخن مصنوعي کاشته شده
رنگ وجرم سرمه بادام در وضو
ابروي مصنوعي
مسح بر موهاي ژل زده
چربي کرم
چسباندن مو بر سر و تکليف وضو و غسل
رنگ مو در وضو و غسل
Collapse شرایط زمان وضوشرایط زمان وضو
Collapse کافی بودن وقتکافی بودن وقت
انجام وضو يا غسل در تنگي وقت به جاي تيمّم
شرایط کیفیت وضو
Collapse شرایط وضو گیرندهشرایط وضو گیرنده
مباشرت (به تنهایی وضوبگیرد)
قصد قربت
عدم ضرر از استعمال آب
ترتیب
Collapse غايات وضو غايات وضو
Collapse شرط صحت عمل براي:شرط صحت عمل براي:
نماز هاي واجب غير از نماز ميت
اجزاء فراموش شده نماز
طواف واجب
وجوب وضو به واسطه نذر، عهد و قسم
Collapse شرط جواز عمل براي:شرط جواز عمل براي:
Collapse مسّ کلمه اللهمسّ کلمه الله
مسّ کلمه الله
مس ا... بدون وضو
مسّ بسمه تعالي بدون طهارت
نوشتن لفظ جلاله با ناخن يا انگشت بدون طهارت
Collapse مسّ اسماء مقدسه مسّ اسماء مقدسه
مسّ القاب انبياء و 14 معصوم (عليهم السلام) بدون وضو
مسّ نام امام رضا(عليه السلام) بر روي سکه
Collapse شرط کمال شرط کمال
قرائت قرآن
Collapse شرط رفع کراهت شرط رفع کراهت
Collapse غذا خوردن در حال جنابت غذا خوردن در حال جنابت
تست
مبطلات وضو
Collapse احکام وضوي جبيره احکام وضوي جبيره
معيار براي گرفتن وضوي جبيره
حکم جبیره با پلاستیک
Collapse شکيات وضوشکيات وضو
Collapse شک در انجام وضو شک در انجام وضو
شک در اصل وضو
شک در انجام جزئی از وضو
شک در صحت وضو
Collapse مستحبات وضومستحبات وضو
ادعيه وضو
مکروهات وضو
احکام عمومي وضو
Collapse غسلغسل
Collapse اقسام غسل اقسام غسل
واجب
مستحب
Collapse انواع غسل 		انواع غسل
ترتيبي
ارتماسي
Collapse واجبات غسل	واجبات غسل
نيّت
Collapse شستن سر و گردنشستن سر و گردن
شستن تمام مو در غسل
شستن داخل سوراخ گوش در غسل
Collapse شستن بدن شستن بدن
طرف راست
طرف چپ
Collapse شرايط غسلشرايط غسل
Collapse نيّت غسل به قصد قربت باشد نيّت غسل به قصد قربت باشد
غسل و وضوي انجام شده با آب لوله کشي بدون مجوز
انجام يک غسل با يک نيت براي چند غسل
انجام غسل به نيّت مافي الذّمه
آب پاک، مطلق و مباح باشد
ظرف آب غصبي، طلا و نقره نباشد
اعضاء غسل پاک باشد
Collapse وقت کافي براي غسل و نماز باشدوقت کافي براي غسل و نماز باشد
انجام وضو يا غسل در تنگي وقت به جاي تيمّم
غسل توسط خود شخص و اختیاراً انجام شود
Collapse مانعي در اعضاء نباشدمانعي در اعضاء نباشد
وضو و غسل با ناخن مصنوعي کاشته شده
چربي کرم
چسباندن مو بر سر و تکليف وضو و غسل
رنگ مو در وضو و غسل
آب برايش ضرر نداشته باشد
ترتيب (در غسل ترتيبي)
موجبات غسل
Collapse شکيات غسل		شکيات غسل
Collapse شک در انجام غسلشک در انجام غسل
اصل غسل
جزئی از غسل
شک در صحت غسل
Collapse احکام غسل جبیرهاحکام غسل جبیره
غسل جبیره روی پلاستیک
Collapse احکام عمومي غسل		احکام عمومي غسل
تکليف نماز و روزه جاهل به مسألة غسل
نقض غسل مستحب باحدث اصغر
تکليف نماز و روزة جاهل به کیفیت غسل
حدث اصغر حين غسل
کفايت غسل از وضو
تيمم بدل از چند غسل
تکرار عمل در غسل به حد وسواس
غسل جنابت در حال حيض
مستحبات غسل
Collapse تيممتيمم
Collapse انواع تيممانواع تيمم
بدل از وضو
بدل از غسل
Collapse شرايط صحت تيممشرايط صحت تيمم
نيت
مباشرت
موالات
ترتيب
مسح اعضاي تيمم از بالا به پايين
نبودن مانع در دست و اعضای تيمم
Collapse موارد تيممموارد تيمم
عدم امکان تهیه آب به مقدار وضو وغسل
عدم دسترسی به آب
خوف از ضرر
کمبود آب و نجس بودن بدن یا لباس
کمبود آب و ترس از هلاکت
نداشتن ظرف مباح
نداشتن وقت کافی برای وضو تمام نماز
Collapse چيزهايي که تيمم بر آن صحيح استچيزهايي که تيمم بر آن صحيح است
حکم تيمّم با گرد و غبار موجود در زير قالي و روي طاقچه
Collapse شرايط چيزهايي که تيمم بر آن صحيح استشرايط چيزهايي که تيمم بر آن صحيح است
پاک باشد
مباح باشد
با چيزي که تيمم بر آن صحيح نيست
مخلوط نباشد
Collapse مبطلات تیمممبطلات تیمم
به مبحث مبطلات وضو و غسل مراجعه شود
Collapse احکام عمومي تيمماحکام عمومي تيمم
تکليف نماز و روزه جاهل به حکم طهارت (وضو)
Collapse نمازنماز
Collapse اقسام نمازاقسام نماز
Collapse واجب واجب
عدول در نماز واجب
تکليف نماز يوميه شخص بي هوش
مستحب
Collapse انواع نمازانواع نماز
Collapse نمازهاي واجبنمازهاي واجب
نماز يوميه
Collapse نماز قضا نماز قضا
ندانستن مقدار نمازهاي قضاء
ترتيب در خواندن نمازهاي قضاء
Collapse نماز قضای پدر بر پسر بزرگترنماز قضای پدر بر پسر بزرگتر
قضای نماز و روزه والدین
Collapse نماز استيجاري (بعد از قبول واجب مي شود)؛ (به موضوع نماز و روزه استيجاري رجوع شود.)نماز استيجاري (بعد از قبول واجب مي شود)؛ (به موضوع نماز و روزه استيجاري رجوع شود.)
اجیر شدن مستحاضه برای نماز و حج
Collapse نماز آيات نماز آيات
گفتن (بسم الله الرحمن الرحيم) در سوره
حکم نماز آيات در پس لرزه ها
تأخير نماز آيات پس از اعلام خسوف و کسوف کامل
تأخير نماز آيات پس از اعلام خسوف و کسوف ناقص
حکم نماز آيات در صورت اخبار منجّمين
خسوف و کسوف ناقص و ترک نماز آيات (عمد،نسيان،عدم توجه)
خسوف و کسوف کامل و ترک نماز آيات (عمد، نسيان، عدم توجه)
تأخير عمدي يا فراموش کردن نماز آيات پس از وقوع زلزله
نيّت ادا يا قضا در نماز آيات (خسوف،کسوف،زلزله و ...)
نيّت اداء يا قضا در صورت باز شدن خورشيد و يا ماه
نماز طواف (به موضوع حج رجوع شود.)
Collapse نماز جمعه نماز جمعه
حکم نماز جمعه در زمان غيبت امام عصر
احراز عدالت امام جمعه
بيان خطبه نماز جمعه قبل از ظهر
عدم حضور نمازگزار در هنگام خطبه
زمان اقامة نماز جمعه
Collapse نماز جماعت نماز جماعت
Collapse شرايط نماز جماعتشرايط نماز جماعت
عدول در نماز جماعت
Collapse شرايط امام جماعتشرايط امام جماعت
اقتدا به امام جماعت ناشناس
مشکل دار بودن تجويد امام جماعت
مخالفت امام جماعت با نظام
امام جماعت زن
وجود حائل در نماز جماعت
نماز ميّت (به موضوع اموات رجوع شود)
Collapse نمازهاي مستحب (نوافل، عيدين و ...)  نمازهاي مستحب (نوافل، عيدين و ...)
انجام رکوع و سجود به صورت اشاره در نوافل
رعايت شرايط نماز واجب در نمازهاي مستحبي
نيابت از حيّ در نماز مستحبي
Collapse شرايط نماز شرايط نماز
Collapse وقتوقت
Collapse اداء (فضيلت، مشترک، مختص)   اداء (فضيلت، مشترک، مختص)
وقت فضيلت و اداي نماز صبح
وقت فضيلت و اداي نماز ظهر و عصر
وقت فضيلت نماز مغرب و عشاء
علم به بطلان سهوی نماز ظهر بعد از خواندن نماز عصر
پايان وقت اداي نماز مغرب و عشا و نيّت آن پس از گذشت وقت
Collapse قضاء قضاء
زمان قضا شدن نماز ظهر و عصر
ما في الذمه
Collapse قبله قبله
موارد رعايت قبله
راههاي تشخيص قبله
Collapse شرايط لباس نمازگزار شرايط لباس نمازگزار
Collapse پاک باشد پاک باشد
تعویض یا تطهیر لباس و بدن مسلوس و مبطون در نماز
خون دماغ شدن بين نماز
مباح باشد
Collapse از اجزاي مردار نباشد از اجزاي مردار نباشد
حکم روغن مار و نماز با آن
از حيوان حرام گوشت نباشد
لباس مرد از ابريشم و حرير نباشد
نماز با لباس مختص
نماز با لباس شهرت
Collapse مقدار پوشش در نماز مقدار پوشش در نماز
پوشاندن چانه در نماز
پوشاندن کف و روي پا در نماز
انداختن چادر روي صورت(هنگام نماز)
پوشاندن موهاي مصنوعي
نمايان بودن موهاي مصنوعي،گردنبند و دستنبد
نقاب زدن در نماز
Collapse شرايط مکان نماز گزارشرايط مکان نماز گزار
Collapse غصبي نباشد غصبي نباشد
جهل به قانون خوابگاه و تکلیف نماز خوانده شده
گرفتن جا در مسجد
بي حرکت باشد
سقف آن کوتاه نباشد
نجاست سرايت کننده نداشته باشد
جاي پيشاني از جاي زانوها بيش از چهار
انگشت بسته پست تر يا بلندتر نباشد
Collapse واجبات نمازواجبات نماز
Collapse ارکانارکان
نيّت
تکبيرةالاحرام
Collapse قيامقيام
نحوة قيام، رکوع و سجود نمازگزار ناتوان
Collapse رکوعرکوع
میزان خم شدن در رکوع
Collapse سجود سجود
کيفيّت سجدة شخص معذور(شست پا)
کيفيّت سجدة شخص معذور (کف دست ها)
سجده بر لباس پنبه اي به جاي فرش در حال تقيّه
سجده بر دانه هاي تسبيح تربت يا سنگي
بلند شدن بي اختيار سر از سجده
Collapse غير ارکانغير ارکان
Collapse قرائت قرائت
خواندن سوره حمد به جای سوره
Collapse ذکر     ذکر
زير لب گفتن اذکار نماز
دعا کردن به زبان غير عربي
قنوت به زبان غير عربي
ذکر الهي العفو به جاي ذکر رکوع يا سجود
تعداد واجب تسبيحات اربعه در نماز
گفتن «وعجّل فرجهم» در صلوات تشهد
Collapse تشهد  تشهد
شهادت به ولایت امیرالمؤمنین «علیه السلام» در تشهد نماز
سلام
ترتبب
موالات
مستحبات نماز
Collapse مکروهات نمازمکروهات نماز
اعاده نماز به علت عدم حضور قلب
خواندن قرآن در سجده، سجده بر برجستگي مهر
Collapse مبطلات نماز مبطلات نماز
Collapse حدث اصغر و اکبرحدث اصغر و اکبر
وظيفة مستحاضه براي نماز آيات و اعادة فريضه
نماز مستحاضة کثيره و متوسطه در صورت انجام ندادن غسل
پشت به قبله يا طرف راست و چپ نمودن
حرف زدن عمدي
قهقهه
هر کاري که صورت نماز را به هم بزند
خوردن و آشاميدن
گذاشتن يکي ازدستها بر روي ديگري
آمين گفتن بعد از سوره حمد
شک هاي مبطل
زياد يا کم کردن جزء غير رکني نماز عمداً
و جزء رکني نماز سهواً
Collapse شکيات نمازشکيات نماز
شک در اصل خواندن نماز
شک در جزئي از نماز
شک در رکعات نماز
شک هاي صحيح
شک هاي باطل
شک هائي که نبايد به آنها اعتنا کرد
Collapse توابع نمازتوابع نماز
نماز احتياط
سجدة سهو
Collapse احکام عمومي نمازاحکام عمومي نماز
حکم وسواسي در تکرار کلمات نماز
نماز در خانه با مهر مسجد
شنیدن آیه واجب در نماز
رعايت تقدم مرد بر زن در نماز
شرایط لازم برای سجده واجب قرآن
Collapse روزهروزه
Collapse روزهروزه
Collapse اقسام روزهاقسام روزه
Collapse روزه واجب  روزه واجب
Collapse روزة ماه مبارک رمضان روزة ماه مبارک رمضان
تکليف زن باردار و شيرده
ترک روزه ماه رمضان و قضاي آن به علت عذر و ضرر براي مادر، جنين و طفل
Collapse روزة قضا روزة قضا
فراموش کردن غسل واجب در روزة قضا
نذر روزه با داشتن روزه قضا
تقارن روزة قضا با روزة نذري
گرفتن قضاي روزة يک ماه ميّت در يک روز
افطار روزه قضا و روزه مستحبي
گرفتن روزه قضا و نذر با تيّمم در ضيق وقت
روزة‌ قضاء‌ حائض و نفساء بدون غسل و تيمم
روزة قضاي جنب بدون غسل و تيمم
روزه قضا با نهی شوهر
Collapse روزة کفاره روزة کفاره
تأخير عمدّي قضاي روزه ماه مبارک رمضان و کفارة آن
Collapse روزه استيجاريروزه استيجاري
روزة استيجاري زوجه با اذن زوج
روزه قضا و استیجاری زن مستحاضه
روزة قضاي پدر بر پسر بزرگتر
روزة قضاي پدر بر پسر بزرگتر
روزه اي که به سبب نذر، عهد و قسم واجب مي شود
روزة روز سوم از ايام اعتکاف
Collapse روزة مستحبروزة مستحب
گرفتن روزة مستحبي با داشتن روزه واجب
روزة مکروه
Collapse روزة حرام روزة حرام
روزة عيد فطر و قربان
روزة يوم الشک (به نيت ماه رمضان)
روزة ايام تشريق (براي کسي که در مني باشد)
روزة نذر براي امر حرام، روزة سکوت، روزة وصال
تست
Collapse شرايط وجوب و صحت روزه شرايط وجوب و صحت روزه
Collapse شرط مختص صحت روزهشرط مختص صحت روزه
اسلام
ايمان
Collapse شرط مختص وجوب روزه      شرط مختص وجوب روزه
بلوغ
Collapse شروط مشترک (صحت، وجوب)شروط مشترک (صحت، وجوب)
Collapse عقل (بي هوش و مست نباشد)عقل (بي هوش و مست نباشد)
حکم روزه شخص بي هوش در تمام روز ماه مبارک رمضان
حکم روزه شخص بي هوش در مقداري از روز ماه مبارک رمضان
Collapse توانايي و سلامتي (مريض نباشد) توانايي و سلامتي (مريض نباشد)
عدم توانايي دختر 9 ساله در گرفتن روزه
Collapse خوف از ضرر نباشدخوف از ضرر نباشد
علم به ضرر بعد از گرفتن روزه
حيض و نفاس نباشد
Collapse مسافر نباشدمسافر نباشد
شروع سفر قبل از اذان و خروج از حدّ ترخص بعد از اذان
افطار روزه قبل از حد ترخص
Collapse واجبات روزهواجبات روزه
Collapse نيت نيت
نيّت انجام مفطر در روزه
قصد قربت
Collapse امساک از مفطرات از اذان صبح تا مغربامساک از مفطرات از اذان صبح تا مغرب
وقت شرعي افطار و نماز مغرب
معيار امساک و افطار در اذان رسانه ها
Collapse مستحبات روزهمستحبات روزه
تلاوت قرآن و خواندن سوره هاي قدر و حم دخان
خواندن دعاهاي وارده، خواندن نماز قبل از افطار
افطار با خوارک طيّب (حلال)، خوردن سحري
اطعام مومنين، دادن صدقه
Collapse مکروهات روزهمکروهات روزه
هر کاري که موجب ضعف بدن يا تحريک صفرا شود
استحمام اگر موجب ضعف شود
اخراج خون از بدن
لباس مرطوب روي بدن گذاشتن
استعمال شياف
نشستن زن در آب
مباشرت با زنها (بوسيدن، لمس کردن، شوخي کردن)
بوييدن رياحين
جويدن و چشيدن غذا
ريختن دارو در بيني
سرمه کشيدن (معطر- يا ريختن در چشم)
سرودن شعر در غير مراثي و مطالب حقه
جدال و مراء
Collapse مبطلات(مفطرات) روزه	مبطلات(مفطرات) روزه
Collapse خوردن و آشاميدن خوردن و آشاميدن
انجام مفطر در سحربدون تحقيق از طلوع فجر
انجام مفطر در سحر با تحقيق از طلوع فجر
آندوسکپي در حال روزه
تزريق خون در حال روزه
تزريق آمپول در حال روزه
تزريق آمپول غذايي به روزه دار
جويدن آدامس در حال روزه
فرو بردن اشک چشم درحال روزه
دروغ بستن به خدا و پيغمبر
Collapse رساندن غبار غليظ به حلقرساندن غبار غليظ به حلق
استفاده از اسپري درحال روزه
استفاده از بخور و ريختن قطره در بيني و چشم براي روزه دار
Collapse فرو بردن تمام سر در آب فرو بردن تمام سر در آب
حکم غواصّي با کلاه در حال روزه
Collapse جماع و استمناءجماع و استمناء
استمناء در حين روزه
ملاعبة روزه دار
اجناب (جنب کردن) در تنگي وقت سحر ماه مبارک رمضان
Collapse باقي بودن عمدّي بر جنابت و حيض تا اذان صبح باقي بودن عمدّي بر جنابت و حيض تا اذان صبح
روزه ماه رمضان با ترک عمدي غسل جنابت و انجام تيمم در ضيق وقت
فراموش کردن غسل جنابت در ماه رمضان
روزه واجب غير ماه رمضان و ترک عمدي غسل جنابت و انجام تيمم در ضيق وقت
ترک غسل جنابت در ماه مبارک رمضان به علت ندانستن مساله
بعد از اذان صبح يقين به پاک بودن قبل از اذان
روزه نذر و مستحب فرد جنب بدون غسل و تيمم
گرفتن روزه واجب معين و غير معين و مستحبي در ضيق وقت بدون غسل و تيمم
روزة حائض و نفساء بعد از خواب اول، دوم و سوم
تحفظ مستحاضه در صحّت روزه
حکم وضو و غسل در صحت روزهْ مستحاضه
روزه مستحاضه کثيره و متوسطه در صورت انجام ندادن
جهل به لکه بینی های ادامه حیض تا قبل از ده روز و حکم روزه
Collapse قي کردن عمدّي قي کردن عمدّي
خوردن چيزي در سحر با علم به قي آن در روز
اماله کردن
افطار روزه قبل از حد ترخص
Collapse راه هاي ثابت شدن اول ماه راه هاي ثابت شدن اول ماه
رؤيت هلال با تلسکوپ
ملاک نزديکي و يا اتحاد افق